0026005Information and Communication Technology for Life-long Learning
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการและวิธีการเรียนรู้ ลักษณะของบุคคลที่เรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ ความสำคัญและประเภทของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการสืบค้นสารสนเทศ การเรียบเรียงและการนำเสนอรายงานอย่างมีคุณภาพและถูกหลักวิชาการ

Learning processes and techniques, characteristics of learned persons, learning resources, information and information sources, access to information and information
resources, significance and types of information and communication technology, information and communication technology for information retrieval, compilation and presentation of papers with high quality and academic standards
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55