0026004Sufficiency Economy Philosophy
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย หลักการ และแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความตระหนักในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบ และเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตให้เกิด ความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป

Definition, principles, and guidelines for living following the sufficiency economy philosophy, learning from actions to create awareness of sufficient ways of life, adherence to
local wisdom in the context of new-age society, adherence to the concept, model, and content of sufficiency economy of His Majesty the King, appropriate application of the
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet