0801103Aesthetics of Home and Garden
สุนทรียภาพของบ้านและสวน
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักเบื้องต้นของการสร้างบ้านและสวน ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและสวนกับการใช้ชีวิตประจำวัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพรรณไม้และวัสดุที่ใช้ประดับตกแต่งสวน หลักและศิลป์ในการออกแบบสวน ขั้นตอนการจัดสวน การสร้างบ่อเลี้ยงปลาสวยงาม น้ำตก น้ำพุ การดูแลรักษาบ้านและสวน
การใช้ประโยชน์จากบ้านและสวนเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

Principles of home and garden establishment, home and garden relationship with daily life; basic knowledge about knowledge about plants and materials for landscape, decoration, concepts and arts of garden design, management processes,
an establishment of fish pools and artificial waterfalls, fountains; maintenance, and benefits of home and garden for recreation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54