0600004Art and Culture of Isan
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะศิลปกรรม
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษารูปแบบ ลักษณะวิวัฒนาการของศิลปกรรมอีสาน ในด้านแนวคิด รูปทรง กรรมวิธี และคุณค่า รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์รูปแบบของวัฒนธรรมอีสานในอดีต ปัจจุบัน อนาคตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุการเกิดการเปลี่ยนแปลง อิทธพลของ
วัฒนธรรมต่างถิ่นที่ส่งผลต่อศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และในทางกลับกันเพื่อให้เกิดความตระหนักและสำนัก มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าในด้านต่างๆ


เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet