0024007Global Warming and Climate Change
สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของสภาวะโลกร้อน ปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโลก พฤติกรรมที่เหมาะสมใน
การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้พลังงาน การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

Definition of global warming, factors causing global warming, effects of global warming on individual, community, and world society, appropriate behaviors in natural
resource and energy consumption, creating realization and awareness on protection and problem solving sustainable of environment for sustainable remedies to global warming
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55