0024006Biodiversity and Local Wisdom
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์และจุลินทรีย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญหายของความหลากหลายทางชีวภาพที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

Definition and significance of biodiversity; studies of biodiversity of plants, animals and micro-organisms, climate change affecting biodiversity, biodiversity losses affecting local communities
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55