0024006Biodiversity and Local Wisdom
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์และจุลินทรีย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญหายของความหลากหลายทางชีวภาพที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

Definition and significance of biodiversity; studies of biodiversity of plants, animals and micro-organisms, climate change affecting biodiversity, biodiversity losses affecting local communities
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54