0024006Biodiversity and Local Wisdom
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์และจุลินทรีย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญหายของความหลากหลายทางชีวภาพที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

Definition and significance of biodiversity; studies of biodiversity of plants, animals and micro-organisms, climate change affecting biodiversity, biodiversity losses affecting local communities
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet