0024004Sustainable Management of Agricultural Food and Energy
การจัดการอาหารและพลังงานทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดการอาหารและพลังงานจากวัตถุดิบทางด้านการเกษตรและวัสดุเหลือทิ้งทางด้านการเกษตรที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อระบบนิเวศ การผลิตพลังงานและอาหารด้วยเทคโนโลยีสะอาด
และการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการผลิตอาหารและพลังงานทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน

Food and energy management from agricultural material and waste without adverse effects on ecosystems; food and energy production using clean technology and
application of sufficiency economic principles for sustainable production of agricultural food and energy
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55