0024002Science Technology and Local Wisdom
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางการบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Definition and significance of local wisdom, local wisdom preservation, knowledge of science and technology related to local wisdom, integration of local wisdom
using science and technology
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54