0023032Korean Culture and Language
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้และทักษะการใช้ภาษาเกาหลี เพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ โลกทัศน์ และวิถีชีวิต และภูมิหลังของชาวเกาหลี


Knowledge and skills in using Korean for basic communication,learning of tradition,arts,world views,ways of life,and background of korea
เวลา 




  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet