0023020ASEAN Languages and Cultures
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน ความหลากหลายของภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะทางด้านความคิด ค่านิยมซึ่งแสดงออกผ่านภาษาวรรณกรรม
และงานเขียนอันจะมีส่วนเสริมสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมอาเซียนโดยรวม

Knowledge and understanding of ASEAN cultures, diversity of language in ASEAN countries, shared and unique characteristics of ideas and values expressed through language,
literature, and writing, promoting understanding of ASEAN cultures as a whole
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55