0023015Law in Daily Life
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายไทย กฎหมายไทย และกฎหมายสากลที่มีความสำคัญในการดำรงตนในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับจารีต ประเพณี และวิถีชีวิตในสังคมไทย


Introduction to law, history and development of Thai law, major Thai and International laws for living in society, interrelation of law and norm, tradition, and ways of life in Thai society
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55