0023009Household Finance and Accounting
การเงินและการบัญชีในครัวเรือน
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินการธนาคาร การทำธุรกิจและบริหารการเงินในภาคครัวเรือน การทำบัญชีครัวเรือนและการทำธุรกรรมการเงินในชีวิตประจำวัน การออมและ
การลงทุนเบื้องต้น การนำแนวทางการทำธุรกิจและการดำเนินชีวิตของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Introduction to economic system and financial and banking systems, household business and financial management, household accounting and financial activities in daily
life, saving and basic investment, the application of successful business person’s ways of life and business principles for living, following the sufficient economy philosophy
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet