0023003Isan Civilization
อารยธรรมอีสาน
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักฐานร่องรอยอันแสดงถึงความเจริญของสังคมอีสานในอดีต วิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันตั้งแต่การตั้งถิ่นฐาน การเรียนรู้ในการปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลง การสร้างตัวตนและสำนึกในคุณค่าของ
ผู้คนในท้องถิ่นอีสาน

Evidences and traces revealing Isan Civilization in the past, ways of life of the people in the past until present, community settlement, adaptation to changes, self
establishment and awareness of the local Isan values
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54