0504724Historical Research
การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้หลักฐาน การวิเคราะห์การเรียบเรียงเพื่อนำเสนอ และการประเมินผลงานวิจัยเชิงประวัติศาสตร์


Historical research methodologies, data collection, evidence support analyzing, presentation, and historical research evaluation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54