0504702Construction of Research Instrument
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลการหาคุณภาพของเครื่องมือและเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติจริง


Principles of developing research instrument, data collection methods, analyzing for research instrument quality and focus on practice.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54