0021004English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์และหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ การอ่านและการเขียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความรู้เชิงวิชาการเฉพาะสาขา


English vocabulary and usage for academic communication, reading and writing for academic development preparation in a specific field of study
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55