0021003English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ โครงสร้างภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารตาม สถานการณ์ที่กำหนด อาทิ การแนะนำตนเอง การทักทาย การติดต่อทางโทรศัพท์ การกล่าวขอบคุณ
การกล่าวคำเชิญ การแสดงความยินดี การบรรยายวัตถุ บุคคลและสถานที่

English vocabulary, structure and skills for communication in particular situations, such as self-introduction, greeting, telephone communication, expression of gratitude and appreciation, invitation, congratulation,
and description of objects, people and places
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54