0503703Technology and Communications in Learning Resources Development
เทคโนโลยีและการสื่อสารในการพัฒนาแหล่งการเรียน
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แหล่งการเรียนกับการจัดระบบการศึกษาและการเรียนการสอน บทบาทของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาแหล่งการเรียน และเครือข่ายการเรียน ผลการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนแนวโน้มของเทคโนโลยีและสื่อสารในการพัฒนาแหล่งการเรียน


Learning resources with management of educational and instructional system, roles of educational technology and communication toward learning resources and network development, results of research and development
and trends of technology and communication in learning resources development.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54