0002010Earth Science
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โลก และระบบสุริยะจักรวาล การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก กระบวนการเกิด ทวีป แม่น้ำ ลำธาร ทะเล มหาสมุทร ภูมิอากาศของโลก ปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติ ทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและเกิดจากผลการพัฒนาของเทคโนโลยี


The Earth and the Solar System, changes of the Earth’s crust, formation processes of continents, rivers, streams, seas, and oceans, climates, natural disasters, and induction of disasters by technological development.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55