0203473Silkworm Taxonomy
อนุกรมวิธานของไหม
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
โครงสร้าง ลักษณะทางชีววิทยา และจำแนกสายพันธุ์หนอนไหม ทั้งไหมป่า และไหมบ้าน


Structure, biological characteristics and classification of Family Bombycidae and the variety of silkworms including domestic silkworm and wild silkworm.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54