0203428Apiculture
ภมรวิทยา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้ทางชีววิทยาของผึ้ง ความสำคัญทางเศรษฐกิจ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง


Biological knowledge of bee; economic importance; laboratory of bee culture.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet