0203422Herpetology
วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาโครงสร้าง สรีรวิทยา การเจริญและการสืบพันธุ์ รวมทั้งวิวัฒนาการและการจัดหมวดหมู่ของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ มีปฎิบัติการและทัศนศึกษา


General study of structure, physiology, development, reproduction, evolution and taxonomy of Amphibian and reptile. Laboratory and field trip.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54