0203375Biology of Silkworm
ชีววิทยาของไหม
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาชีววิทยาของหนอนไหม ชนิดและสายพันธุ์ของไหม สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ระบบทาง เดินอาหารและการย่อยอาหาร ระบบประสาท ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบทางเดินหายใจ


Biology of silkworms, types of silkworms, morphology, physiology. The digestion system, nervous system, circulation system, respiratory system.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54