0203367Field Techniques in Ecology
เทคนิคภาคสนามทางนิเวศวิทยา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เทคนิคในการประมาณค่าความมากน้อยของประชากร การทำสำมโนประชากร การจับทำเครื่องหมาย ปล่อยกลับตามธรรมชาติแล้วจับกลับมาอีกครั้ง การกะประมาณโดยทางอ้อม การใช้วิทยุในการติดตามสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่
การคำนวณหาพื้นที่อาศัยของสัตว์ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ในการสำรวจและทดลองในภาคสนาม

Techniques for estimating abundance of organisms, census, capture/recapture, indirect estimates. Radio telemetry of large vertebrates, calculation of home range, techniques for ecological survey and experiment in the field.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54