0203366Biogeography
ชีวภูมิศาสตร์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการของการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตบนพื้นดิน น้ำจืด และน้ำทะเล ปัจจัยที่จำกัดการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต การกำเนิดทวีป และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตกับปัจจัย
ทางสิ่งแวดล้อมต่าง

The principle of geographical distribution of living organisms on land, in freshwater and marine. Factors limiting distribution of living things. Origin of continents and Evolution of organisms, the relationship between
distribution of living organisms and environmental factors.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54