0203343Human Genetics
พันธุศาสตร์ของมนุษย์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0203241

Course Description
การถ่ายทอดลักษณะต่างๆ และปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆ ของมนุษย์


Inheritance of different phenotype and factors that cause change of characters in humans.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54