0203326Entomology
กีฏวิทยา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาของแมลง ความสำคัญทางเศรษฐกิจ วิธีการป้องกันและกำจัดแมลง


Fundamental knowledge on biology of insects, economic importance, prevention and control of insects as pests.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet