0203325Animal Taxonomy
อนุกรมวิธานสัตว์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0203120 หรือ
0203120

Course Description
แนวคิดและหลักเกณฑ์ในการจำแนกสัตว์ การตั้งชื่อและวิธีการจำแนก ตรวจสอบพันธุ์สัตว์ รวมทั้งความสำคัญของสัตว์ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ วิวัฒนาการ ความสำคัญทางเศรษฐกิจ ศึกษาเทคนิคในการเก็บและรักษาตัวอย่างพันธุ์สัตว์ และมี
การศึกษาในภาคสนาม

Concepts and criteria of animal taxonomy, nomenclature and taxonomy, determination of animal race including importance of native species, race distribution, evolution, economic importance and to study collection and
preservation techniques of specimens in laboratory and the field.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54