0002013Mathematical Statistics 1
สถิติคณิตศาสตร์ 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
มโนมติของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชั่นของความน่าจะเป็น การประมาณค่าเชิงคณิตศาสตร์ การแจกแจงมาร์ การแจกแจงแบบมีเงื่อนไขโตคาสติก การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวส์ การแจกแจงปกติ การแจกแจงแกมมา การแจกแจงไคสแควร์การแปลงของตัวแปรสุ่มไมื
ต่อเนื่อง การแจกแจง t การแจกแจงของตัวสถิติอันดับ เทคนิคแบบฟังก์ชั่นโมเมนต์ เจนเนอเรติ้ง การแจกแจงจากการชักสิ่งตัวอย่าง


เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet