0002007Biodiversity
ความหลากหลายทางชีวภาพ
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพ กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับท้องถิ่นและระดับโลก การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน


Meaning and significance of biodiversity, relationship between biodiversity and cultural diversity, local and global biodiversities, biodiversities, biodiversity and sustainability.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet