0199499Cooperative Education
สหกิจศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต9 (0-40-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ
การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการคิดวิเคราะห์และประเมินผล ทำให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

Working in systematical business incorporation between university and enterprise; for the undergraduate’s development in academic knowledge and skills relevant to business fieldwork, self-development in systematic thinking,
decision-making, and skills in analytical thinking and processing; meeting the qualification need of the enterprise and job market
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54