0199499Cooperative Education
สหกิจศึกษา
สังกัดกองบริการการศึกษา, -
หน่วยกิต9 (0-40-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ มีความสามารถพัฒนาตนเองในด้านความคิดอย่างเป็นระบบ การสังเกต การตัดสินใจ
ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และประเมินผล ส่งเสริมให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

Working in a work place systematically by cooperating with a university to help students to develop their academic knowledge and related working skills, to improve their thoughts systematically,
to have an observation skill, to be able to make a decision, and to have analytical and evaluated skills. This will improve student’s quality to match the need of employers and labour markets
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54