0199499Cooperative Education
สหกิจศึกษา
สังกัดกองบริการการศึกษา, -
หน่วยกิต9 (0-40-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ
การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และประเมินผล ทำให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

On-the-job training in organization systemically with the cooperation of the university with the organization in order to develop students’ educational knowledge and skills related to working in organization as well as their abilities to develop
themselves in thinking systemically, making decision, skills in analyzing and evaluating, which will make students qualified and meet the needs of organization and labor markets
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54