0502703Mental Hygiene in Organization
สุขภาพจิตในองค์กร
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญของสุขภาพจิต องค์ประกอบที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต และลักษณะของความผิดปกติทางจิตของบุคคลในองค์กร ทฤษฎีบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพจิต และการปรับตัวให้อยู่ในองค์กรอย่างมีความสุข


Definitions, significance of mental hygiene, factors affected to mental hygiene and characteristics of mental disorder of personnel in organization, theories of personality concerning to mental hygiene, protection and promotion
of mental hygiene as well as adjustment to be in organization happily.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54