0196499Internship
การฝึกประสบการณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต6 (1-12-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆทั้งภาครัฐและเอกชนตามความสนใจและสอดคล้องกับวิชาที่ศึกษา การนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาของรายวิชาต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรต่าง ๆ นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเสนอผลการฝึกงานเป็นรายงานประการสัมมนาไม่น้อยกว่า 200 ชั่งโมงต่อภาคเรียน


Internship in agencies of state and private sectors in accordance with the interest and courses studied; efficient applications of knowledge gained from studies of various courses to such organizations; and presenting the reports on internship results
accompanying a seminar. Internship is required not less than 200 hours per semester.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54