0196436The Arts of Picturebook Production
ศิลปะการผลิตหนังสือภาพ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและประวัติของหนังสือภาพ หลักการและศิลปะในการผลิตหนังสือภาพ การประเมินค่าของหนังสือภาพ


Characteristics and history of picturebooks; principles and the arts of picturebook production; evaluation of picturebooks.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet