0196432Current Event and Situation Analysis
การวิเคราะห์เหตุการณ์และสถานการณ์ปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิธีการวิเคราห์เหตุการณ์และสถานการณ์ในสื่อมวลชนในปัจจุบัน ภูมิหลังและประเด็นหลักของเหตุการณ์ หลักการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเหตุการณ์ การใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทยและต่างประเทศ บทบาทของสื่อมวลชนในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่สังคม


An investigation of methods used in analyzing media events; background and main issue of event; principles related to an event issue; the use of basic knowledge in politics, economics, mass media in Thailand and internationally.The role of mass media in
informing society.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55