0196317Editing
การบรรณาธิกรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักในการจัดทำสื่อวารสาร การเลือกข่าว การตกแต่งต้นฉบับข่าวและภาพข่าว หลักการนำเสนอข่าวและการบรรณาธิกรสำหรับระบบหลายสื่อ


Rules and grammar review, principles of journalism management. News selection, drafting and picture editing; Principles of news presentation and editing for multimedia systems. Reviewing and limiting content.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54