0196312Journalistic Analysis and Criticizing
การวิเคราะห์และวิจารณ์งานด้านวารสารศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิวัฒนาการของงานด้านวารสารศาสตร์ วิธีวิเคราะห์และหลักการวิจารณ์ แนวการวิเคราะห์วิจารณ์สื่อวารสารศาสตร์ ฝึกวิเคราะห์และเปรียบเทียบงานในสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท


Evolution of Journalistic works. Analytical methods and criticizing principles for journalistic analysis and criticizing; Lecture and classroom critique discussions and comparisons of writing types and structures.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55