0196223Principles and Theories of Media Criticism
หลักและทฤษฏีการวิพากษ์สื่อ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และการดำเนินงานของสื่อมวลชน วิเคราะห์วิจารณ์สื่อ สื่อมวลชนกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผลกระทบของสื่อมวลชนต่อความสนใจสาธารณะ


Principles and theories related to the role and operation of mass media; effective media analysis and criticism. Study mass media responsibilities to society, media effect on public interest.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55