0196210Analytical and Critical Reading
การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักในการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ การฝึกอ่านและการฝึกวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนแบบต่างๆ แนวในการประเมินคุณค่าของงานเขียน การฝึกอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น พิจารณาการใช้ถ้อยคำ สำนวน การประเมินคุณค่างานเขียนประเภทต่างๆ


Principles of analytical and critical reading; practice in reading, analyzing, and criticizing several types of writing; guidelines for evaluating each piece of writings; reading practice for crtitcal thinking and considering the uses of words and idioms;
and evaluation of writings in various types.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54