0196206Thinking Skill Development
การพัฒนาทักษะทางความคิด
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การพัฒนาการทางความคิดในด้าน รูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และกลวิธีการนำเสนองานด้านสื่อสิ่งพิมพ์


Organization and expression of thoughts. Expressing conceptual thought and understanding presentations found in media outlets.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54