0501751Comparative Study of Nonformal Education
การศึกษานอกระบบเปรียบเทียบ
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาการบริหารการศึกษา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดการศึกษานอกระบบในต่างประเทศ เพื่อการเปรียบเทียบกับการจัดการศึกษานอกระบบในประเทศไทย ในประเด็นที่สำคัญ ปรัชญา เป้าหมาย หลักสูตร วิธีการดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหาและอุปสรรค
ของการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานทั้งนี้เพื่อการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษานอกระบบของประเทศไทย

Study of nonformal education in other countries in order to compare nonformal education in Thailand in the aspects of philosophy ,goal and policy ,curriculum, procedures,responsible organization, traget groups, problems and issues
from the implementation and the nonformal education outcomes in order to develop nonformal education in Thailand.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54