0186377Japanese for Healthcare Service
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการทางสุขภาพ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0186323

Course Description
ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ คำศัพท์ สำนวนภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นเมื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล


Vocabulary and expressions for hospitals and healthcare service
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54