0186374Business Japanese
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0186315

Course Description
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การใช้คำสุภาพและคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานกับชาวญี่ปุ่น


Japanese for business communication; politeness and related vocabulary, general information about working with Japanese people
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54