0186374Business Japanese
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0186306 หรือ
0186316

Course Description
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การใช้คำสุภาพและคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานกับชาวญี่ปุ่น


Language skills for business communication; using polite words and related vocabulary, general knowledge about working with Japanese people
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54