0186372Japanese for Hotel Service
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการโรงแรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0186305 หรือ
0186315

Course Description
ทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจการโรงแรม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานบริการด้านการโรงแรมและคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้อง


Japanese language for the hotel business; general knowledge about hotel services and related vocabulary
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54