0186345Introduction to Japanese Interpretation
การล่ามภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0186344

Course Description
หลักการแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย ภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น


Principles of Japanese interpretation; interpreting Japanese to Thai and Thai to Japanese
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54