0186333Critical Writing in Japanese
การเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อแสดงความคิดเห็น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0186332

Course Description
การเขียนแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่ตนเองสนใจ ฝึกค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อนำมาสนับสนุนความคิดเห็น


Writing essays and expressing opinions about personal topics of interest. Gathering and organizing information to support ideas.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54